Adatkezelési tájékoztató

Számomra kiemelten fontos az ön bizalma, ezért fontosnak tartom, hogy biztosítsam személyes adatainak védelmét.

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) Lukács Adrienn e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) által – a szolgáltatásnyújtás formájától függetlenül (online, telefonon vagy személyesen) – nyújtott coaching szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, illetve az elérhető coaching szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatfelvétel során felmerülő személyes adatok kezelésére, illetve az Önnel való kapcsolattartás (ideértve a hírlevél szolgáltatást is) során történő adatkezelésre vonatkozik.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani, amely rendelkezések – az Adatkezelési Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott érintettel szemben.

Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az Adatkezelőt?

Adatkezelő neve: Lukács Adrienn egyéni vállalkozó

Székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 130.

Adószáma: 43732843-1-41

Nyilvántartási száma: 58231386

E-mail címe: [email protected]

Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató: GoDaddy.com LLC

Tárhelyszolgáltató címe: 2155 E. GoDaddy Way Tempe, AZ 85284 USA

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: [email protected]

Milyen személyes adatokat kezel az Adatkezelő?

Kapcsolatfelvétel esetén: Az Adatkezelő kezeli az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott személyes adatokat (például: név, e-mail cím, telefonszám, elektronikus levél és annak tartalma, dátuma, csatolmányai).

Coaching szolgáltatás igénybevétele esetén: Az Adatkezelő kezeli az Ön által egyrészt a kapcsolatfelvétel során megadott, másrészt a coaching szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatokat, ideértve a számla kiállításához szükséges személyes adatokat is.

Hírlevélre történő feliratkozás eseten: Az Adatkezelő kezeli az Ön által a hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatait, úgy mint név és e-mail cím.

Milyen célból és milyen jogalapon kezeli személyes adatait az Adatkezelő?

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatai kezelésének a célja, az Önnel történő kapcsolat létrehozása, válaszadás a kérdéseire, illetve kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1(b) pontja, azaz, hogy az Ön megkeresésére az Adatkezelő Önnek választ adjon.

A coaching szolgáltatás igénybevétele esetén a kapcsolatfelvételkor, illetve később a szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatai kezelésének a célja az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, a szakmai minősítési protokoll előírásainak betartása illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó számla elkészítése. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1(b) pontja, azaz, hogy az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses kötelezettségeknek, illetve a számla kiállítására vonatkozó kötelezettségeinek az Adatkezelő eleget tegyen.

Az Adatkezelő által Önnek küldött hírlevél küldésekor kezelt szemelyes adatai kezelesenek a celja az Önnel való kapcsolattartás, az adatkezelo szolgaltatasainak reklamozasa, illetve olyan tartalmak, temakrol valo ertesites, tajekoztatas, amelyek az Adatkezelő megitelese alapjan Önt érdekelhetik. Az adatkezelés jogalapja az Ön onkentes, konkret es megfelelo tajekoztatason alapulo hozzájárulása ahhoz, hogy az Adatkezelo kapcsolatot tartson Önnel, hírlevelet küldjön Önnek (GDPR 6. cikk 1(a) pont).

Automatizált döntéshozatalt alkamaz az Adatkezelő?

Az Adatkezelő a személyes adataira vonatkozóan automatizált döntéshozatalt, amely Önre joghatással lenne, vagy egyébként Önt hátrányosan érintené, nem alkalmaz.

Továbbítja-e az Adatkezelő személyes adait, és ha igen, kinek?

Az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az Ön adatait harmadik személynek nem továbbítja.

Továbbításra kerülnek személyes adatai harmadik országba?

Az Adatkezelő az adatkezelés során az Ön személyes adatait harmadik országba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívüli országba) nem továbbítja.

Meddig őrzi meg az Adatkezelő a személyes adatait?

Kapcsolatfelvétel esetén: az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során megadott adatokat (például: név, e-mail cím, telefonszám, elektronikus levél és annak tartalma, dátuma, csatolmányai) az Adatkezelő azok beérkezésétől számított 5 évig tárolja, majd törli.

A coaching szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokat az Adatkezelő az utolsó személyes konzultációt követő 2 évig tárolja, majd törli.

A számlázással kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő a számlázásra irányadó törvényi előírásoknak megfelelően 8 évig tárolja.

Az Adatkezelő a hírlevélre való feliratkozáskor megadott szemelyes adatokat a hírlevélről való leiratkozást követő 30. napig tárolja.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt milyen jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg?

Bármikor kérheti nem teljes vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését.

Joga van tájékoztatást kérni arról, hogy az Adatkezelő mely személyes adatait kezeli, illetve joga van ezen adatokhoz hozzáférni és másolatot kérni. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

A kötelező adatkezelés kivételével (azaz a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetének kivételével) kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

• Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;

• az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;

• az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;

• a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások ajánlásával kapcsolatban került sor;

• a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését az Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikhez szükséges a továbbiakban is:

• az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;

• a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

• közérdekből;

• archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;

• jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

• Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;

• az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;

• az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez.

Az adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

Ha Ön az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken:

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410;

e-mail-cím: [email protected];

honlap: www.naih.hu.

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő megsértette, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.

Hatályos: 2023.11.01.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. View more
Tudomásul vettem